NL
FR

Wedstrijdreglement

1. Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Lannoo Graphics. Deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen door een leuke foto te posten met hun SmileyWorld schooltas en kleeftattoos in combinatie met de #aankooppunt, #takethetimetosmile of #lannoographics op de kanalen Instagram en Facebook. De wedstrijd is van toepassing op de site van Lannoo Graphics t.e.m. 30/09/2023.

De 25 deelnemers die lukraak geselecteerd worden via de #lannoographics winnen de prijs die zal opgestuurd worden naar het verkooppunt waar het SmileyWorld product vandaan komt.

2. Looptijd en timing wedstrijd

De wedstrijd loopt van 01/06/2023 tot en met 30/09/2023, 23u59 en de winnaars worden op 09/10/2023 geselecteerd.
De winnaars worden door Lannoo Graphics persoonlijk op de hoogte gebracht.

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Lannoo Graphics (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Je mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

3. Prijzen

25 prijzen: Een SmileyWorld tafellamp of hanglamp.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen.

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan door een leuke en creatieve foto op Instagram of Facebook te posten met de #aankooppunt, #takethetimetosmile of #lannoographics en de aangekochte SmileyWorld artikelen. De prijzen worden uitgereikt via een lukrake selectie uit de deelnemende personen.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Lannoo Graphics behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

5. Bepalen van de winnaars

De winnaars worden op 09/10/2023 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Lannoo Graphics. De winnaars hebben t.e.m. 20/10/2023 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Lannoo Graphics geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

6. Toekenning van de prijzen

Lannoo Graphics kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Lannoo Graphics is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

7. Privacy

De gegevens die verstrekt worden tijdens de wedstrijd worden veilig opgeslagen in onze database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Lannoo Graphics aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Knooppunter zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze privacy policy nalezen via www.lannoographics.com/privacy

Règlement du concours

1. Concept du concours

Le concours est organisé par Lannoo Graphics. Les participants peuvent participer au concours en postant une photo sympa avec leur sac à dos/ cartable Smiley et leurs tatouages autocollants en combinaison avec le #(magasin), #takethetimetosmile et #lannoographics sur les canaux Instagram et Facebook. Le concours est applicable sur le site de Lannoo Graphics jusqu’au 30/09/2023.

Les 25 participants sélectionnés au hasard via #lannoographics gagneront le prix qui sera envoyé au point de vente d’où provient le produit SmileyWorld.

2. Durée et timing du concours

Le concours se déroulera du 01/06/2023 au 30/09/2023, 23:59 et les gagnants seront sélectionnés le 09/10/2023.
Les gagnants seront informés personnellement par Lannoo Graphics.
Le concours est ouvert à toutes les personnes, à l’exception des employés de Lannoo Graphics (ils peuvent participer mais ne peuvent pas gagner). Vous ne pouvez participer qu’entre les dates mentionnées ci-dessus. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois au concours. En cas de participations multiples, seule la première participation sera prise en compte. Les participations tardives ne seront pas déclarées recevables et ne seront donc pas prises en compte pour l’attribution du prix. Les gagnants seront informés par e-mail. Leur nom pourra également être mentionné par la suite sur notre blog, notre page Twitter et notre page Facebook.

3. Les prix

25 prix : Une lampe de table ou une lampe suspendue SmileyWorld
Les prix attribués ne sont pas convertibles en espèces ni en d’autres biens ou services. La revente du prix n’est pas non plus autorisée.

4. Participer au concours

Vous pouvez participer au concours en postant une photo amusante et créative sur Instagram ou Facebook avec #(magasin), #takethetimetosmile et #lannoographics et les articles SmileyWorld achetés. Les prix seront attribués par une sélection aléatoire parmi les participants.
La participation à ce concours implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. Toutes les situations non expressément prévues par le présent règlement seront tranchées souverainement par les organisateurs. Lannoo Graphics se réserve le droit de modifier, reporter, écourter ou supprimer tout ou une partie du concours si les circonstances l’exigent. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée à ce titre. Les erreurs d’impression, d’orthographe, de composition ou autres ne peuvent être invoquées pour justifier une quelconque obligation.

5. Détermination des gagnants

Les gagnants seront sélectionnés le 09/10/2023. Les gagnants seront informés personnellement par Lannoo Graphics. Les gagnants ont jusqu’au 20/10/2023 inclus (après la notification personnelle par e-mail) pour répondre. Si Lannoo Graphics ne reçoit pas de réponse après cette date, un nouveau gagnant sera sélectionné et le premier gagnant n’aura plus droit à son prix.
Les participations tardives ne seront pas déclarées recevables et ne seront donc pas éligibles pour l’attribution du prix.

6. Attribution des prix

Lannoo Graphics ne peut être tenu responsable en cas éventuel d’absence de remise du prix par le partenaire ou de tout défaut ou insuffisance du prix. Lannoo Graphics n’est pas tenu, en cas de défaillance du fournisseur, de remettre le prix ou d’en fournir un autre.

7. Protection de la vie privée

Les données fournies dans le cadre du concours seront stockées en toute sécurité dans notre base de données. Elles seront traitées de manière confidentielle et ne seront jamais communiquées ou vendues à des tiers.
Seules les personnes désignées par Lannoo Graphics pour sélectionner le gagnant auront accès à vos données. Ce n’est qu’en cas d’inscription à la lettre d’information de Knooppunter que nous sommes autorisés à stocker ou à traiter les données personnelles fournies volontairement par les visiteurs. Ces informations peuvent être utilisées pour contacter le visiteur. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse www.lannoographics.com/privacy

We gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om onze website voor jou zo toegankelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag op onze website volgen en verzamelen. Op die manier kunnen wij en derde partijen onze advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen op social media. Als je verder surft op deze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Cookie Policy